INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)

Správce osobních údajů:
Créativité Group s.r.o., IČ: 26277727
se sídlem Brno, Dukelská 376/87, PSČ 61400
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 41292
zastoupené jednatelem Oldřich Ivánek

Účel zpracování
Uzavření smlouvy
Příjemci osobních údajů
• Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
• Poskytovatelé údržby informačního systému
• Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace, které uchováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, budeme zpracovávat po dobu neurčitou do odvolání souhlasu. /zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR)/.

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu vedení obchodního případu s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy požadujeme z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy (vedení obchodního případu), případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy, neboť bez těchto údajů bychom nebyli schopni plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. Zejména jsme přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

V případě, že budeme chtít užívat Vaše osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

Informace nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020.

V Brně dne 1. 9. 2020

________________________________

Créativité Group s.r.o.